Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK172ORS3185 - Lịch sử Trung Quốc Guest accessInformation
HK172TOU3024 1 - Thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiệnGuest accessInformation
HK172TOU3020 - Diễn giảng công cộngGuest accessInformation
HK172JOU3030 - Tổ chức sự kiệnGuest accessInformation
HK172TOU3018 - Xúc tiến du lịchGuest accessInformation
HK172TOU1152-7S - Hành vi tiêu dùng du lịchGuest accessInformation
HK172MNS1104 3 - Quản lý nguồn nhân lựcGuest accessInformation
HK172MNS2064 1 - Hành chính học đại cươngGuest accessInformation
HK172Phi1005 8 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2Guest accessInformation
HK172Phi1005 3 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2Guest accessInformation
HK172PHI1005 2 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2Guest accessInformation
HK172LIB1050 6-7S Năng lực thông tinInformation
HK172ANT2005 - Lịch sử và lý thuyết nhân học Guest accessInformation
HK172ITS3101 - Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế 1
HK172ITS3045 - Nghiệp vụ công tác đối ngoạiGuest accessInformation
HK172ITS1152 - Hệ thống pháp luật Việt NamGuest accessInformation
HK181-ANT1101* Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt NamInformation
HK181-ANT1101 2 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt NamInformation
HK181-ANT1100-TA Nhân học đại cươngInformation
HK181-PHI3086 Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt NamInformation