HK171TOU1151 - Marketing du lịch
(HK171TOU1151)

Môn học Marketing du lịch bao gồm 2 phần chính. Phần 1 là các nội dung nghiên cứu cơ bản về Marketing, giới thiệu cho người học những khái niệm cơ bản, vai trò, bản chất của marketing và những ứng dụng của nó trong du lịch, trong đó có đề cập cả tới nội dung quản trị Marketing. Phân tích môi trường marketing, giới thiệu hệ thống thông tin Marketing; nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị. Phân tích mục đích và tiến trình lập kế hoạch Marketing, tổ chức thực hiện cũng như đánh giá và kiểm soát. Phần 2 tập trung giới thiệu về các chiến lược marketing trong du lịch bao gồm chiến lược sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giá, phân phối, xúc tiến, đặc biệt đi sâu vào phân tích chiến lược xúc tiến.