HK 142 - TOU3018 - Xúc tiến du lịch
(TOU3018)

Môn học cung cấp những nền tảng kiến thức liên quan đến xúc tiến trong du lịch, đặc biệt nhấn mạnh việc sáng tạo ý tưởng, xây dựng thông điệp và lập kế hoạch xúc tiến hỗn hợp, các hình thức xúc tiến phổ biến và hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch.