HK 142 - TOU3028 - Kịch bản và ý tưởng sự kiện
(TOU3028)

Môn học cung cấp những kiến thức liên quan đến ý tưởng và kịch bản sự kiện, đặc biệt tập trung vào thực hành các bước trong quy trình lên ý tưởng, thẩm định và phát triển thành các dạng khác nhau của kịch bản sự kiện; phát triển các kỹ năng chuyên biệt trong lĩnh vực ý tưởng và kịch bản sự kiện.

Thứ 4 hàng tuần trong 15 tuần từ 21/1/2015, giảng đương C113.

Giảng viên: Ths. Trịnh Lê Anh