HK 142 - LIB2026  -  Tự động hóa hoạt động TTTV và Thư viện số 
(LIB2026 )

Khóa học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về tự động hóa và hiện đại hóa trong họat động nghiệp vụ của các cơ quan thông tin – thư viện: nội dung và nguyên tắc của tự động hóa; ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan thông tin – thư viện; hệ thống các phần mềm chuyên dụng, các chuẩn công nghệ và chuẩn nghiệp vụ, các quy trình được tự động hóa, các trang thiết bị đang được sử dụng trong cơ quan thông tin – thư viện hiện nay;  Nội dung cơ bản về các khái niệm thư viện số; cơ sở hạ tầng thư viện số; sưu tập số. Ngoài ra, môn học còn tập trung vào các kỹ năng thiết kế mô hình thư viện số, xây dựng dự án thư viện số, số hóa tài liệu và quản trị tài liệu số.