HK 151 - TOU3029 - Tài trợ và gây quỹ cho sự kiện 
(HK151-TOU3029)

Môn học giới thiệu những vấn đề về lý luận cơ bản của hoạt động tài trợ, gây quỹ cho sự kiện; các chiến lược và chính sách tài trợ, gây quỹ; lập kế hoạch và quy trình xin tài trợ; marketing và giá trị thương hiệu trong việc ra quyết định tài trợ; phát triển chiến lược thu hút tài trợ; thiết kế hiệu quả các đề xuất xin tài trợ; khai thác tối đa các mối quan hệ nhằm xin tài trợ; đánh giá hiệu quả xin tài trợ; các khía cạnh pháp lý, đạo đức và một số vấn đề đặc biệt liên quan tới việc xin tài trợ, gây quỹ.