HK 151 - JOU3026 - Xây dựng và phát triển thương hiệu
(HK151 - JOU3026)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương hiệu và quản trị thương hiệu đồng thời có thể vận dụng một số kỹ năng để bước đầu đánh giá, phân tích, lập kế hoạch xây dựng thương hiệu và quản trị thương hiệu.

+ Biết phân tích, đánh giá các yếu tố nội tại của tổ chức, doanh nghiệp, cơ
sở để thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu.
+ Có thể sử dụng các hoạt động QHCC trong xây dựng và phát triển thương
hiệu tổ chức, doanh nghiệp.
+ Biết hình thành, tạo dựng, phát triển và củng cố các yếu tố cấu thành
thương hiệu.
+ Có thể vận dụng kiến thức vào hoạt động nghề nghiệp, giải quyết tốt công
việc của một nhân viên QHCC trong tổ chức, doanh nghiệp.