HK 151 - TOU3019 - Tổng quan về sự kiện 
(HK151-TOU3019)

Môn học Tổng quan về sự kiện bao gồm các nội dung: những khái niệm cơ bản của sự kiện, lịch sử ra đời và phát triển, và cấu trúc của ngành công nghiệp sự kiện. Môn học còn cung cấp những kiến thức nền tảng về hoạt động tổ chức sự kiện trong mối liên hệ với bối cảnh của xã hội hiện đại và sự phát triển du lịch toàn cầu cũng như chức năng, vị trí, vai trò, và tác động của sự kiện trong sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa nghệ thuật. Mối quan hệ giữa ngành công nghiệp sự kiện và ngành công nghiệp du lịch giải trí, công tác quản lý Nhà nước đối với lễ hội sự kiện, và xu hướng phát triển của ngành sự kiện sẽ được giảng dạy trong môn học này