Picture of Anh Nguye?n Thi? Phuong
Trả lời: NHÓM 1: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Anh Nguye?n Thi? Phuong - Friday, 10 November 2017, 3:49 PM
 

t thấy nếu áp dụng vào dạy thực tế phần: làm gì để giảm độ chênh lệch giữa cái trung tâm và ngoại biên hơi khó. nếu làm phần ấy t chưa biết đề xuất làm thế nào