Picture of Nguyễn Thanh Bình
Trả lời: NHÓM 4: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Nguyễn Thanh Bình - Tuesday, 7 November 2017, 4:21 PM
 

Chúng em sẽ tiếp tục thảo luận theo hướng gợi ý của thầy ạ. Chúng em cảm ơn thầy :D