Picture of Yen Dinh Thi
các đặc trưng thi pháp thể loại truyền thuyết
by Yen Dinh Thi - Monday, 26 October 2015, 9:44 PM
 

Tìm hiểu các đặc trưng thi pháp thể loại truyền thuyết qua việc khảo sát một số tác phẩm truyền thuyết( dạng văn bản)