Picture of Van Loc Ngo
Chử Đồng Tử - Tiên Dung : Từ thi pháp truyền thuyết đến tín ngưỡng dân gian
by Van Loc Ngo - Tuesday, 27 October 2015, 9:31 PM
 

Thảo luận truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong tâm thức dân gian qua văn bản viết với các đặc điểm thi pháp thể loại cho tới hoạt động lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).