Picture of Ngoc Pham Thi
Trả lời: BÀI TẬP TẾT (Cỡ hình)
by Ngoc Pham Thi - Saturday, 7 March 2015, 7:36 PM
 

Bài tập cỡ hình. 
Sinh viên: Phạm Thị Ngọc
MSSV: 12030378
Đường link bài tập: https://drive.google.com/a/fpt.edu.vn/file/d/0B6IiJpawLHt9dnk1bl9EMU4tU2s/view