Picture of Anh Le Viet
Trả lời: Diễn đàn nhóm 5: Thời sự và thế hệ trẻ
by Anh Le Viet - Wednesday, 13 April 2016, 2:55 AM
 

T đồng ý với bạn. Việc gì liên quan đến đạo đức con người thì đầu tiên chúng ta phải nhắc đến ý thức của chính mỗi người. Nếu ý thức không tốt, hành vi sẽ không tốt