Picture of Thị Tiên Hoàng
Ý nghĩa về việc ứng dụng thi pháp văn học dân gian để nghiên cứu một tác phẩm văn học dân gian hoặc một nhóm tác phẩm văn học dân gian cùng thể loại trong giai đoạn hiện nay
by Thị Tiên Hoàng - Friday, 30 September 2016, 11:21 PM
 

Thảo luận về ứng dụng của thi pháp văn học dân gian để nghiên cứu một tác phẩm văn học dân gian.

 
Picture of Thu Nguyen Thi
Trả lời: Ý nghĩa về việc ứng dụng thi pháp văn học dân gian để nghiên cứu một tác phẩm văn học dân gian hoặc một nhóm tác phẩm văn học dân gian cùng thể loại trong giai đoạn hiện nay
by Thu Nguyen Thi - Saturday, 1 October 2016, 3:39 PM
 

Bài làm của bạn đã nêu được các khái niệm về văn học dân gian, thi pháp văn học dân gian. Tuy nhiên cần lấy thêm ví dụ để làm rõ ý nghĩa của việc sử dụng thi pháp trong nghiên cứu văn học dân gian hơn nữa