Picture of Thu Nguyen Thi
Thi pháp văn học dân gian
by Thu Nguyen Thi - Saturday, 1 October 2016, 3:18 PM
 

Ý nghĩa của việc ứng dụng thi pháp văn học dân gian để nghiên cứu một tác phẩm văn học dân gian hoặc một nhóm tác phẩm văn học dân gian trong giai đoạn hiện nay.